Referat af DaNS generalforsamling 2008

Referat fra DaNS generalforsamling d. 23. april 2008

CVU Fyn, Efter- og Videreuddannelsen, Asylgade 7 – 9, Odense.

Generalforsamlingen blev afholdt i umiddelbar forlængelse af den Neuropædagogiske Landskonference samme dag og sted.

 1. Valg af dirigent og referent
Vagn Sunesen og Annelise Meisner Lund blev valgt som hhv. dirigent og referent. Vagn konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
Ida fremlagde bestyrelsens beretning (se bilag 1) 3. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag. 4. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår.
Budgetforslag 41.000, reelt kun 38.500 (se bilag 2A og 2B). Årets underskud blev 27.720 og er 16.000 kr. mere end budgetteret og skyldes bl.a. udgifter til trykning af Nesgaards bog og vi har endnu ikke solgt alle eksemplarer. Der har været problemer med udsending af rykkere fra 2006, det skulle have været 2007. Dateringen var ikke blevet rettet. Regnskabet skal rettes til 31.12.2007. Økonomien er god og stor ros fra Vagn Sunesen. 5. Godkendelse af rammebudget og fastlæggelse af kontingent
Budgetforslag for 2008 (se bilag 3). Kontingent for medlemskab er fortsat uændret.. 6 og 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og valg af 1 suppleant
På valg var Bodil Skov og Kirsten Skou Nicolaisen. Bodil modtager genvalg, Kirsten modtager ikke genvalg. Desuden var Jette Nederby på valg som suppleant, og Jette modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår, at Mogens Vedel og Karen Sørensen går ind i bestyrelsen. Der er ingen andre forslag. Valget blev foretaget skriftligt og dirigenten foreslog, at de to med flest stemmer vil komme i bestyrelsen og den sidste vil være suppleant. Der var igen lidt usikkerhed omkring valgproceduren. Det må vi se at få mere styr på til næste års generalforsamling. Valgt til bestyrelsen blev Bodil Skov med 22 stemmer og Mogens Vedel med 19 stemmer og som suppleant Karen Sørensen med 8 stemmer. Tillykke med valget og velkommen i bestyrelsen til de to nye medlemmer. 8. Valg af 2 revisorer
Eva Nordentoft og Dorthe Hjort blev igen foreslået og er begge villige til at fortsætte. 9. Eventuelt
Ingen punkter, men en stor tak til bestyrelsen for det arbejde, der er gjort det foregående år, samt stor tak til Kirsten for hendes mangeårige engagement og arbejde i bestyrelsen. Også tak til Jette for det ene år hun nåede at være med i bestyrelsen.  Annelise Meisner Lund / ref.

Der er lukket for kommentarer.