Referat af DaNS generalforsamling 2010

Referat fra generalforsamling i DaNS 20.5.10

1. Valg af dirigent og referent
• Vagn Sunesen og Annelise Meisner Lund blev valgt. Vagn konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
• Det er DaNS´ s 9. ordinære generalforsamling og den 10. konference. Karen (formand) aflagde beretning om afholdelse af fyraftensmøder, bestyrelsesmøder og konference 2009 (bilag vedlagt). Beretningen blev godkendt, med en enkelt rettelse omkr. bestyrelsens medlemmer (Anne Mette var “glemt”). Fejlen er rettet.
3. Behandling af indkomne forslag.
• Ingen indkomne forslag
4. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår. (regnskab vedlagt)
• Der er pt 118 medlemmer, med en lille stigning i antal af institutionsmedlemmer og en tilsvarende mindre tilbagegang i enkeltmedlemmer.
• Bodil (kassereren) fremlagde regnskabet for 2008. Konferencen 2009 havde givet et  mindre underskud p.gr.a. simultantolkningen til Kit Malia, der havde været dyr. Der havde indsneget sig en lille fejl omkr posten “gaver”. De skulle flyttes til udgift siden. Regnskabet blev herefter godkendt
5. Godkendelse af rammebudget og fastlæggelse af kontingent.
• Bodil (kassereren) . Regnskabet blev godkendt med applaus. Medlemskontingent fastholdes på nuværende niveau med 400 kr. for enkelt medlemskab. 750 kr. for dobbelt medlemskab, og 1100 kr. for tre-dobbelt medlemskab. Pensionist medlemskab koster 300 kr. Kontingent forslagene blev godkendt.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
• På valg er Karen Sørensen, Mogens Vedel og Bodil Skov. Karen genopstiller, men Bodil og Mogens genopstiller ikke. Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen må sige farvel til de to medlemmer. Bodil har været med i DaNS fra start og været en uvurderlig kasserer og Mogens har fået vores hjemmeside til at fungere, vi vil savne dem og deres indsats. Stor tak til begge.
• Bestyrelsen foreslår: Signe Sørensen (neurolærer fra Tønder) og Helle Fejfer (konsulent VISP Næstved) og begge blev valgt. Velkommen til jer.  
7. Valg af  suppleanter til bestyrelsen
Som suppleanter til bestyrelsen blev Henrik Skovhus (taleinstitut Aalborg) og  Anders Thomsen (Odense) valgt. De har begge siddet som suppleanter siden sidste generalforsamling.
8. Valg af 2 revisorer.
• Eva Nordentoft og Bodil Skov blev valgt.
9. Eventuelt
• Bodil og Mogens fik en varm tak fra bestyrelsesformanden for deres store indsats i DaNs´s bestyrelse. Dirigenten takkede for god ro og orden, og vi takkede dirigenten. 

ref./ Annelise Meisner Lund

Der er lukket for kommentarer.