Om Kit Malia

Kit Malia
Kit Malia har gennem mere end to årtier arbejdet som ”kognitiv rehabiliteringsterapeut” på et af de største centre for hjerneskaderehabilitering i England: The Defense Medical Rehabilitation Centre Headley Court – et center for voksne med erhvervede neurologiske skader.
Kit Malia har udgivet en række bøger med praktiske anvisninger til hjerneskaderehabilitering.
Han er hovedforfatter på serien Brainwave-R, en omfattende samling af opgaver til udvikling af kognitive strategier og teknikker i hjerneskaderehabiliteringen. Kit Malia er desuden medforfatter på The Brain Injury Workbook.
Kit Malia har sideløbende beskæftiget sig teoretisk med området. Han har offentliggjort videnskabelige afhandlinger om kognitiv og psykosocial rehabilitering og stået for udarbejdelse af kliniske standarder for rehabilitering af mennesker med kognitive skader.
Kit Malias uddannelsesmæssige baggrund, hans store praksiserfaring samt indsigt i og kendskab til det teoretiske felt, gør ham til en kapacitet på det neuropædagogiske område.

Baggunden for at invitere Kit Malia
På et af DaNS’ fyraftensmøder i november 2006 holdt speciallærerne Susanne Bendixen og Lisa Poulsen fra Kommunikationscenteret i Hillerød oplæg om ”Metakognition i Rehabilitering af Senhjernekadede”. Susanne og Lisa gav dengang et bud på, hvordan man gennem undervisning kan støtte den hjerneskadede i at udvikle evnen til metakognition – det at kunne tænke over sine egne tanker – som redskab i den videre rehabiliteringsproces.
På baggrund af fyraftensmødet blev der i september 2008 afholdt en Workshop med fokus på kognition/metakognition og indsigt og erkendelse, hvor bl.a. Kit Malias materialer Brain WaveR og Brain Injury Workbook og tankerne bag, blev introduceret.
Workshoppen viste med stor tydelighed, at der var interesse for området og særlig fordi der til den teoretiske viden om Kognitiv Rehabilitering og Metakognition og dens betydning for rehabiliteringsprocessen, nu kunne knyttes et sæt af materialer. Det var derfor en naturlig følge at invitere Kit Malia til Landskonferencen, for at han med egne ord kunne fortælle om teori og praksis i relation til Kognitiv Rehabilitering.

Fire tilgange
Kit Malias teori er kort, at undervisningen foregår i en kombination af gruppeundervisning i mindre grupper og individuelt tilrettelagte forløb. Der undervises i fire områder, hvortil der knytter sig særlige fremgangsmåder:

Education:
Generelt set har de fleste mennesker ikke særlig stor viden om neurologiske skader. Først i det sekund, at de selv eller en af deres pårørende rammes, opstår behovet for viden. Derfor er det som underviser vigtigt, at videreformidle viden og information om, hvordan den raske hjerne fungerer og ikke mindst viden om hvorfor og hvordan funktionsnedsættelserne opstår. Personen, der har fået en skade i hjernen, og de pårørende har brug for viden om de neurologiske funktioner for at forstå, hvad der skal til for at kunne komme bedst muligt videre i rehabiliteringsprocessen.

Process Training:
For at kunne udføre en bestemt aktivitet fx at lave kaffe, er der adskillige kognitive funktioner, der skal fungere. Det handler således om at identificere de kognitive funktioner, som ligger til grund og hvor det går galt og derefter arbejde på at forbedre de specifikke områder. Når en given aktivitet udføres, stimuleres de neurale netværk og der skabes mulighed for, at informationer kan finde mulige nye veje. Process Training er en proces, hvor den ramte arbejder med de funktioner, der ligger til grund for at kunne udføre en bestemt aktivitet bedre. I Process Training arbejder man med papir og blyant-opgaver, specialundervisningsmaterialer og øvelser samt diverse pc programmer.

Strategy Training:
Strategy Training sigter mod at lære den skadede person, hvordan man kommer omkring problemet, hvordan man kompenserer – problemet er der stadig, men effekten af det er mindsket. Hvis der er kognitive funktioner, der ikke kan genoptrænes via Process Training, er det nødvendigt, at personen lærer at kompensere for sine vanskeligheder.

Functional Activities Training:
Al undervisning skal have en tydelig sammenhæng med dagligdagen og det liv som skal leves. Der skal således via den kognitive rehabilitering ske en forbedring af dagliglivet og dagligdags aktiviteter skal bruges konstruktivt i den kognitive rehabilitering.
Enhver aktivitet har potentiale til, med den rette struktur, at blive brugt til at arbejde med en kognitiv vanskelighed

Intelligente Mål
Kit Malia har i sin tilgang til den Kognitive Rehabilitering hele tiden den ramte person som udgangspunkt. Han understreger flere gange, at mål og strategier skal tage udgangspunkt i den ramtes og de pårørendes mål, niveau og forudsætninger. Målfastsættelse og evaluering er væsentlige elementer. Kit Malia kalder målene intelligente mål, personens egne mål. Det er den metakognitive refleksion som udvikler selvbevidstheden og leder til nye intelligente mål for personen. Det som i Kit Malias materiale hedder: ”The Metacognitive/Awareness cycle” er således et væsentligt og essentielt redskab i den Kognitive Rehabiliteringsproces.

Case
Undervejs i Kit Malias foredrag blev vi som tilhørere ud fra en case bedt om at komme med bud på, hvordan man kan designe og tilrettelægge et rehabiliteringsprogram ud fra de 4 områder. Og ikke mindst hvordan man undervejs i især Process Training kan vanskeliggøre opgaverne ved fx at øge kompleksitet, stressfaktorer og graden af selvstændighed.
Det var dog ikke en nem opgave for hverken tilhørere eller Kit Malia, da stoleopstillingen i salen ikke var designet til gruppearbejde. Og desværre forstår eller taler Kit Malia ikke dansk og kunne derfor ikke gå rundt og følge vore drøftelser i de grupper, som blev etableret. Alligevel fik han via tolk og tilhørernes engelskkundskaber, etableret en god drøftelse af de udfordringer og problemstillinger, man kan opleve som underviser og flere bød da også ind med gode forslag samt egne erfaringer.

Hvad siger erfaringerne
Der er ingen tvivl om, at erfaringer og undersøgelser viser, at Kognitiv Rehabilitering som inkluderer metakognitiv refleksion ser ud til at have afgørende betydning for en vellykket rehabiliteringsproces. En spørgeundersøgelse i 2008 blandt 56 patienter på Headly Court viste, at den overvejende del af gruppen udover at have opnået konkrete forbedringer i deres funktionsniveau, også havde fået det langt bedre på det mere personlige plan.

Så tak til Kit Malia for en inspirerende og informativ dag.

Kit Malia havde til Landskonferencen i Odense udarbejdet et kompendium til deltagerne – ”How to do Cognitive Rehabilitation”. Kompendiet og billeder fra konferencen kan ses på
www.neuropaedagogik.dk

Øvrige link: www.braintreetrining.uk og www.cognitive-rehab.org.uk

Karen Sørensen
Specialkonsulent CSU-Slagelse
Formand for DaNS

Der er lukket for kommentarer.