Beretning 2009

Dansk Neuropædagogisk Selskab har netop afviklet den 9. Neuropædagogiske Landskonference, og vi skal holde den 8. ordinære generalforsamling i foreningen.
Hvordan har DaNS så arbejdet i det forløbne år? Og hvilke idéer og forhåbninger har vi til de kommende år?
Men først DaNS’ aktiviteter siden den sidste generalforsamling.

Den 8. Neuropædagogiske Landskonference d. 23. april 2008
Traditionen tro var vores største arrangement landskonferencen i april i Odense, og igen havde DaNS indgået samarbejde med Videnscenter for Hjerneskade om denne årligt tilbagevendende begivenhed. UC Lillebælt stod for fjerde år i træk for det administrative arbejde og lagde hus til.
Konferencen beskæftigede sig med to centrale temaer, bl.a. udvalgt på baggrund af evalueringerne fra forrige års konference. Neuropsykolog Dorthe Birkmose stod for formiddagens program med temaet ’Indsigt og erkendelse’ – et af de væsentligste og samtidig vanskeligste områder at arbejde med indenfor neurorehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Vi kunne ikke have valgt en bedre oplægsholder end Dorthe Birkmose til emnet. Hun har en omfattende viden på området, idet hun både har beskæftiget sig forsknings-mæssigt og gennem praksis med anosognosi. Derudover tog hun salen med storm som den mest stringente og livfulde underviser, man kunne forestille sig.
Eftermiddagen blev ikke mindre underholdende. Professor Peter Dahler-Larsen fra Syddansk Universitet gav sit bud på, hvordan vi i vort moderne videnssamfund udvikler intelligente måder at evaluere på, så vi med kritisk faglig dømmekraft kan sætte evaluering ind dér, hvor den kan gøre en positiv forskel. ’Evaluering og dokumentation’ – et yderst aktuelt emne i disse år, hvor vi mødes af massive politiske krav om at evaluere for at kunne dokumentere effekten af de offentlige ydelser.
(Se Anne Mette Aalunds artikel i Kognition & Pædagogik nr. 71).
Ca. 140 fagpersoner fra hele landet havde fundet vej til et yderst vellykket arrangement med indhold af højt fagligt niveau. Konferencen blev da også evalueret meget positivt af deltagerne.

Workshop /erfaringsudvekslingsdag
D. 18. september 2008 afholdt DaNS den længe annoncerede workshop og idéudvekslingsdag om ’Metakognition i rehabilitering af senhjerneskadede’ på CSV i Odense. Med udgangspunkt i oplæg af speciallærerne Susanne Bendixen og Lisa Poulsen fra Kommunikationscentret i Hillerød diskuterede vi, hvordan vi kunne udvikle et praktisk samarbejde om udveksling af erfaringer med metoder og materialer på tværs af kommunikationscentre og voksenspecialskoler landet over – og måske medvirke til nytænkning på området. På forhånd havde vi en forestilling om, at vi – med det udsendte oplæg – ville være tilfredse, hvis der kom 20 deltagere, som efter workshoppen ville være aktive i et netværk til fortsat udveksling af erfaringer. Der kom 50! – mange medbringende egne materialer til inspiration for andre. Efterfølgende har vores webmaster oprettet feltet ’Materialer’ på DaNS’ hjemmeside, hvor en del af de medbragte oplæg mv. er lagt ud til brug. Han tager gerne imod yderligere bidrag.
Endnu et centralt emne havde de to oplægsholdere med den dag, nemlig ’Mental udtrætning og hjerneskade’. Det blev senere uddybet på årets fyraftensmøder.

Fyraftensmøder
Psykolog Lucie Nielsen har som en af de få her i landet skrevet speciale om ’Træthed og Hjerneskade’. Igen et yderst centralt tema at tage op i vores sammenhæng, da det er en både hyppigt forekommende og alvorlig følge efter hjerneskade. Samtidig er det også delvis negligeret, især i forbindelse med arbejdsafklaringer, hvor man ofte undervurderer den invaliderende virkning af træthed efter hjerneskade. Lucie Nielsen delte ud af sin store viden på området for mange interesserede deltagere ved to fyraftensmøder henholdsvis på CSV i Kbh. og på Lyngåskolen i Århus.
Efteruddannelsesaktiviteter
Ved forrige års generalforsamling orienterede vi om to aktuelle spørgsmål på efteruddannelsesområdet.
Det drejer sig om

1.at undersøge, om der er deltagergrundlag og opbakning fra voksenspe-cialskolerne og fra kommunikationscentrene (DTHS, sammenslutning af forstandere for Tale- Høre- og Synsinstitutter i Danmark) til at gentage PD-modulet ’Erhvervet Hjerneskade hos Voksne – for viderekomne’ under PD i Specialpædagogik. Dette modul blev afviklet med succes første gang i efteråret 2005 i CVU Storkøbenhavns regi efter tilrettelæggelse i et samarbejde med DaNS og Videnscenter for Specialpædagogik i Næstved.

2.at undersøge, om der på voksenspecialskoler og kommunikationscentre er interesse og behov for at videreuddanne speciallærere til masterniveau – og hvilke muligheder, der er for at oprette sådanne fagspecifikke masteruddannelser målrettet den kompenserende specialundervisning for voksne på de nye professionshøjskoler.

DaNS har ikke arbejdet videre med disse spørgsmål i 2008, så de er begge uafklarede – men vi opfatter dem dog stadig lige aktuelle.

Bestyrelsen
Ved sidste års generalforsamling fortsatte fem medlemmer fra den tidligere bestyrelse, og vi fik valgt to nye, Mogens Vedel, Vejle, som ved den efterfølgende konstituering blev næstformand, og Karen Sørensen, Slagelse, som suppleant. Vi konstituerede os desuden som hidtil med Ida Winther som formand, Bodil Skov som kasserer og Annelise Meisner Lund som sekretær.
Vi har haft et rigtig godt samarbejde, både på vores 5 bestyrelsesmøder og via mails og tlf. samtaler ind imellem møderne. Der er blevet diskuteret, taget beslutning, fordelt opgaver og lagt planer for DaNS’ arrangementer, foreningens økonomi, kontakt til medlemmerne, samarbejdet med Kognition & Pædagogik og med andre samarbejdspartnere, DaNS’ hjemmeside og anden PR- og informationsvirksomhed. Mogens Vedel påtog sig den store og væsentlige opgave at få DaNS’ genstridige hjemmeside til at fungere – og det er lykkedes! Det er vi ham virkelig taknemmelige for.

Medlemmerne
Pr. 1. april 2009 var antallet af medlemmer af DaNS 107, fordelt på 44 enkeltmedlemskaber, 15 dobbelt- og 11 3-dobbeltmedlemskaber. Der ses en tendens til, at lidt flere tegner institutionsmedlemskaber. DaNS er altså stadig et lille eksklusivt selskab. Men som det ses af den store opbakning til foreningens arrangementer, består den af en særdeles aktiv medlemsskare

‘Kognition & Pædagogik’
K&P udgav i 2008 fire spændende temanumre: ’Evaluering og Læring’, ’Anerkendelse og læring’, ’Kreativitet og Læring’ og ’Musikalitet og Læring’. I ingen af temaerne var neuropædagogikken central, men i årets første nummer med temaet ’Evaluering og Læring’ indgik Peter Dahler Larsen med artiklen ’Intern og læringsorienteret evaluering?’. Anne Mette Aalunds artikel om Landskonferencen 2008 kom med i nr. 71, det første nummer af K&P i 2009.
Det praktiske samarbejde med Psykologisk Forlag om levering af tidsskriftet til vores medlemmer har mildt sagt været utilfredsstillende i år. Men efter opsamling med DaNS’ ny kontaktperson på forlaget ser det ud til, at aftalerne bliver overholdt og tidsskriftet nu igen leveret stabilt.

DaNS’ hjemmeside og anden information
Meddelelser og omtale af DaNS-arrangementer lægges ud på www.neuropaedagogik.dk, bringes så vidt muligt i K&P, i Videnscenter for Hjerneskades nyhedsbrev Fokus og på deres hjemmeside. Derudover har vi i december 2008 udsendt nyhedsbrev til foreningens medlemmer med orientering om planlagte arrangementer og med opkrævning af kontingent for 2009.

Forventninger – forhåbninger
Vi forventer, at der i de kommende år bliver fortsat brug for det arbejde, der gøres i DaNS for at udvikle og synliggøre det neuropædagogiske arbejdsområde. Der er stadig behov for at vise vore nye driftsherrer og samarbejdspartnere i kommuner og regioner, at neuropædagogik rummer en høj grad af specialisering og udøves af kvalificerede og kompetente professionelle. Derfor skal vi arbejde videre med at undersøge mulighederne for efter- og videreuddannelser, gerne også på masterniveau. Vi vil aktivt medvirke til at udgive temanumre af K&P med relevans vores område. Og vi vil fortsat arrangere fyraftensmøder og konferencer for at forstærke dette landsdækkende netværk med henblik på erfaringsudveksling og vidensdeling.

Ida Winther, formand 2000 – 2009

Der er lukket for kommentarer.