Beretning 2008

 Dansk Neuropædagogisk Selskab har netop afviklet den 8. Neuropædagogiske Landskonference, og vi skal holde den 7. ordinære generalforsamling i foreningen. Hvordan har DaNS så arbejdet i det forløbne år? Og hvilke idéer og forhåbninger har vi til de kommende år?Men først DaNS’ aktiviteter siden den sidste generalforsamling. 
Den 7. Neuropædagogiske Landskonference d. 26. april 2007
Traditionen tro var vores største arrangement landskonferencen i april i Odense, og igen havde DaNS indgået samarbejde med Videnscenter for Hjerneskade om denne årligt tilbagevendende begivenhed. CVU Lillebælt stod for tredje år i træk for det administrative arbejde og lagde hus til. Konferencens tema ’Indsigt og Motivation’ var valgt bl.a. efter inspiration af evalueringerne fra forrige års konference. Psykolog Lena Isager stod for formiddagens program med en grundig gennemgang af ’Motivations-samtalen som metode til at fremme indre motivation for forandring’.  Om eftermiddagen præsenterede hjerneforsker Morten Kringelbach os behændigt og elegant for en række områder fra den nyeste hjerneforskning – og pegede samtidig på det vigtige i at tvivle, at turde undre sig og tænke omvendt, at sætte spørgsmålstegn ved det først antagne.  (Se Anne Mette Aalunds artikel ’Motivationssamtalen i praksis’ i FOKUS, okt. 2007). Ca. 150 fagpersoner fra hele landet havde fundet vej til arrangementet, som afslutningsvis blev evalueret uhyre positivt. 
Bogudgivelse og fyraftensmøder
I sommeren 2007 fik DaNS en forespørgsel, som vi ikke kunne sige nej til – tværtimod. Talepædagog Villy Nesgaard fra Aalborg havde netop lagt sidste hånd på sit manuskript til bogen ’Hvordan og Hvorfor’, hvor han – med udgangspunkt i Lurias teorier – beskriver og begrunder de differentierede metoder, han har udviklet i sin undervisning af afasiramte igennem 25 år.  DaNS blev spurgt, om vi ville være medudgiver af bogen sammen med Taleinstituttet i Region Nordjylland. Vi gik straks ind i samarbejdet, da vi fandt, at det var en enestående og væsentlig udgivelse, som samtidig lå centralt i det neuropædagogiske emnefelt. Bogen udkom sidst i oktober, og det var derfor nærliggende, at Villy Nesgaard blev oplægsholder på to velbesøgte fyraftensmøder i november måned, henholdsvis på CSV i Kbh. og på Lyngåskolen i Århus. 
Workshop/erfaringsudvekslingsdag
På et fyraftensmøde i Odense i november 2006 holdt speciallærerne Susanne Bendixen og Lisa Poulsen fra Kommunikationscentret i Hillerød et spændende oplæg om ’Metakognition i rehabilitering af senhjerneskadede’. Evnen til metakognition – det at kunne tænke over sine egne tanker – ser ud til at være af afgørende betydning for et vellykket resultat af rehabiliterings-processen. Susanne og Lisa gav et bud på, hvordan vi gennem undervisning kan støtte den hjerneskadede i at udvikle denne evne som et redskab til igen at kunne mestre tilværelsen.På mødet blev det aftalt, at vi ville prøve at danne et ’netværk’, som kunne arbejde videre med disse tanker og med nogle spændende engelske udgivelser om emnet. Vi tager hul på dette arbejde d. 18. september 2008 med en workshop / idéudvekslingsdag på CSV i Odense. Vi håber, at mange vil være interesserede i en erfaringsudveksling og et praktisk samarbejde om metoder og materialer på tværs af kommunikationscentre og voksenspecialskoler landet over – og måske medvirke til nytænkning på området. 
Efteruddannelsesaktiviteter
Ved sidste års generalforsamling orienterede vi om to aktuelle spørgsmål på efteruddannelsesområdet. De er begge stadig aktuelle – og uafklarede.  Det drejer sig om 1) – at undersøge, om der er deltager-grundlag og opbakning fra voksenspecialskolerne og fra kommunikations-centrene (DTHS, sammenslutning af forstandere for Tale- Høre- og Synsinstitutter i Danmark) til at gentage PD-modulet ’Erhvervet Hjerneskade hos Voksne – for viderekomne’ under PD i Specialpædagogik. Dette modul blev afviklet med succes første gang i efteråret 2005 i CVU Storkøbenhavns regi efter tilrettelæggelse i et samarbejde med DaNS og Videnscenter for Specialpædagogik i Næstved.  2) – at undersøge, om der på voksenspecialskoler og kommunikationscentre er interesse og behov for at videreuddanne speciallærere til masterniveau – og hvilke muligheder, der er for at oprette sådanne fagspecifikke masteruddannelser målrettet den kompenserende specialundervisning for voksne på de nye professionshøjskoler.   
Bestyrelsen
Ved sidste års generalforsamling fortsatte fem medlemmer fra den tidligere bestyrelse – inkl. Anne Mette Aalund, som genoptog arbejdet sin barselsorlov -, og vi fik valgt to nye bestyrelsesmedlemmer (suppleanter). Vi konstituerede os med formand Ida Winther, næstformand Kirsten Skou Nicolaisen, kasserer Bodil Skov og sekretær Annelise Meisner Lund.    Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Der er blevet diskuteret, taget beslutning og lagt planer for DaNS’ arrangementer, foreningens økonomi, kontakt til medlemmerne, samarbejdet med Kognition & Pædagogik og med andre samarbejdspartnere, DaNS’ hjemmeside og anden PR- og informationsvirksomhed. Imellem bestyrelsesmøderne har vi hver især haft en række opgaver, og vi har efter behov haft løbende kontakt pr e-mail eller tlf. 
Medlemmerne
Ved udgangen af 2007 var antallet af medlemmer af DaNS 113, fordelt på 54 enkeltmedlemskaber, 16 dobbelt- og 9 triplemedlemskaber. I 2006 var tallene henholdsvis 64, 23 og 8, dvs. et samlet medlemstal på 134. Vi har ikke umiddelbart en forklaring på den nedgang, der har været i det forløbne år. Vi vil i 2008 gøre en særlig indsats for at fastholde medlemmer og rekruttere nye.  
‘Kognition & Pædagogik’
K&P udgav i 2007 fire vægtige temanumre: ’Rum og Læring’, ’Køn og Læring’, ’Socialitet og Læring’ og ’Emotion og Læring’. I ingen af temaerne var neuropædagogikken central, men i årets sidste nummer med temaet ’Emotion og Læring’ bidrog  Morten Kringelbach med artiklen ’Nydelsesfyldte Hjernevalg’, ligesom også Anne Mette Aalunds artikel ’Motivationssamtalen i praksis’ var trykt dér. 
DaNS’ hjemmeside oa. information
Meddelelser og omtale af DaNS-arrangementer lægges ud på www.neuropaedagogik.dk, bringes i K&P, i Videnscenter for Hjerneskades nyhedsbrev Fokus og på deres hjemmeside.  Derudover har vi i december 2007 udsendt nyhedsbrev til foreningens medlemmer med opkrævning af kontingent for 2008. DaNS’ ny hjemmeside blev aktiv i løbet af sommeren 2007. 
Forventninger – forhåbninger
Vi forventer, at der i de kommende år bliver fortsat brug for det arbejde, der gøres i DaNS for at udvikle og synliggøre det neuropædagogiske arbejdsområde. Der er behov for at vise vores nye driftsherrer og samarbejds-partnere i kommuner og regioner, at neuropædagogik rummer en høj grad af specialisering og udøves af kvalificerede og kompetente professionelle. Derfor skal vi arbejde videre med at undersøge mulighederne for efter- og videreuddannelser, gerne også på masterniveau. Vi vil aktivt medvirke til at udgive temanumre af K&P med relevans vores område. Og vi vil fortsat arrangere fyraftensmøder og konferencer for at forstærke dette landsdækkende netværk med henblik på erfaringsudveksling og videndeling.  
Ida Winther, formand

Der er lukket for kommentarer.