Referat af DaNS generalforsamling 2005

Referat:
1. Valg af dirigent og referenter

· Vagn Sunesen blev valgt som dirigent
Anne Lise Meisner Lund og Margit Banke blev valgt som stemmetællere
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

· Bestyrelsens beretning blev vedtaget.
3. Behandling af indkomne forslag
· Forslag til vedtægtsændring blev vedtaget. §7 stk.1 ændres til flg. ordlyd:
”Bestyrelsen består af formanden og 4 medlemmer. På generalforsamlingen vælges der 5 bestyrelsesmedlemmer.”
§7 stk.3 konsekvensrettes til: ”Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og 2 i lige år.
4. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår (se bilag)

· Bodil Skov fremlagde regnskabet for 2004. Regnskabet blev godkendt.
5. Godkendelse af rammebudget og fastlæggelse af kontingent

· Budgetforslag 2005 blev fremlagt og vedtaget.
· Forslag til kontingent 2006 vedtaget:
Enkeltmedlemskab kr. 400,-
Dobbeltmedlemskab (Institutioner) kr. 750,-
Triplemedlemskab (Institutioner) kr. 1.100,-
Støttemedlemskab kr. 1.500.-
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

· Ida Winther og Gorm Hallas-Møller genvalgt med akklamation
Da Charlotte Ringsmose havde ønsket at trække sig ud af bestyrelsesarbejdet, og da generalforsamlingen netop havde vedtaget forslaget om, at bestyrelsen skulle bestå af 5 medlemmer, skulle der vælges yderligere 2 medlemmer.
· Kirsten Skou Nicolaisen og Henrik Madsen blev derefter valgt til bestyrelsen
Det bør drøftes om og hvordan vedtægterne skal ændres i forhold til, at suppleanter automatisk overgår til bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

· Anne Mette Ålund (Lyngåskolen)
· Anne lise Meisner Lund (Hvidovre Hospital)
8. Valg af 2 revisorer

· Eva Nordentoft
· Dorthe Hjort
9. Eventuelt

· Stor tak til Charlotte Ringsmose for sin indsats som sekretær og bestyrelsesmedlem i DaNS.
Referent: Kirsten Skou Nicolaisen/Henrik Madsen

Der er lukket for kommentarer.