Årsberetning 2005

Bestyrelsens beretning.
Ved sidste års generalforsamling tillod vi os at slutte bestyrelsens beretning med at konkludere, at

- foreningen havde fulgt godt op på de første års aktiviteter med et højt fagligt niveau og

- med øget tilgang til Fyraftensmøderne havde vi fået skabt en platform for mere erfaringsudveksling indenfor det neuropædagogiske arbejde.

Og for det kommende år ønskede vi, at DaNS ville fortsætte med at udvikle sig som en samlende faktor og være med til at tydeliggøre det neuropædagogiske arbejdsfelt.

Nu er det blevet tid til at berette om, hvordan det så er gået her i DaNS’ 4. leveår.
IV. Neuropædagogiske Landskonference med Barbara Wilson d. 27. april 2004.

Traditionen tro var vores største arrangement landskonferencen i april i Odense med 100 deltagere. Konferencen var blevet til i samarbejde med Videnscenter for Hjerneskade, som havde givet underskudsgaranti og som sørgede for simultantolk-ning. Tolkningen blev ligesom året før udført på fornem vis af Thomas Rambusch. Den anden samarbejdspartner, Kongressbureau Fyn, som vi havde entreret med om de administrative opgaver, fungerede forbilledligt. Til gengæld ærgrede vi os meget over, at Uddannelsescentret ikke levede op til forventet standard hvad angik forplejning og lydforhold.
Neuropsykolog Barbara A. Wilson fra The Oliver Zangwill Centre i Cambridge gav et kort historisk rids af hjerneskaderehabiliteringen og gennemgik udviklingen indenfor de seneste 20 år, med særlig vægt på den holistiske model, som anvendes på hendes eget center. Barbara Wilson illustrerede med cases fra sin praksis en grundlæggende pædagogisk tilgang til arbejdet.

Deltagerne vurderede indholdet af dagen udelukkende som ’meget godt’ eller ’godt’ mht relevans og fagligt niveau.

Charlotte Ringsmoses artikel fra konferencen, ’Mål til forhandling’, har efterfølgende kunnet læses i Fokus og i Kognition & Pædagogik. Barbara Wilsons handouts og litteraturliste kan stadig hentes fra DaNS’ hjemmeside.
Fyraftensmøder.

Igen i år har vi holdt 3 fyraftensmøder.

I København på Center for Hjerneskade og i Århus på Lyngåskolen var ledende neuropsykolog Steffen Malik Høegh fra Hammel Neurocenter meget kontant og provokerende med sit oplæg om ’Neuropædagogik i Danmark – aktuelle og kommende krav til dokumentation og kvalitet i ydelserne, perspektiveret til udviklingen i USA’. Uhyre aktuelt i denne strukturreform-periode, hvor vi skal arbejde med at synliggøre vores ydelser overfor kommunerne, de kommende købere / bestillere.
I Odense på ASV underviste speciallærer og talepædagog Bodil Skov fra Hjerneska-decentret i Århus i ’Hjerneskade og læseudbytte’. Vi arbejder meget med ’læseforstå-else’, men overser måske det ’oplevede udbytte’ af læsningen. Det kan og bør der også fokuseres på. En aften med mange konkrete anvisninger, sat ind i en relevant teoretisk sammenhæng. Lige til at gå hjem og bruge i undervisningen!

Alle aftener var der fint fremmøde, diskussionslyst og god stemning. Vi føler os bekræftet i, at det er et passende, overkommeligt niveau med 3 møder og en god idé at lægge et møde i hver landsdel.
Efteruddannelsesaktiviteter.

Mht efteruddannelse har DaNS har været aktiv i flere sammenhænge i det forløbne år. Amternes Tale-Høresamråd (ATHS) har i forbindelse med en landsdækkende indsats for kompetenceudvikling vedr. kompenserende specialundervisning for voksne udarbejdet et generelt kommissorium og godkendt handleplaner på en række specifikke områder. I komissoriet hedder det bl.a.

’At der skal gennemføres efter- og videreuddannelsesaktiviteter, som bidrager til højnelse af det faglige niveau —- i koordineret samarbejde med andre (ALF, DaNS, CVU’erne, DPU m.fl.)’.

Som forankringssted for området vedr. personer med erhvervet hjerneskade er Videnscenter for Specialpædagogik i Storstrøms Amt (ViSP) blevet udpeget, med undertegnede som kontaktperson. I den godkendte handleplan for 2005 – 2007 hedder det bl.a.

’Som udgangspunkt i 2005 tager vi først og fremmest afsæt i det eksisterende nære samarbejde med Dansk Neuropædagogisk Selskab (DaNS), idet vi støtter og supplerer de aktiviteter, der allerede er i gang og under udvikling dér. Efter- og videreuddannel-sesaktiviteter:

- PD-modul ’Erhvervet Hjerneskade hos Voksne’. Udbydes landsdækkende af CVU Storkøbenhavn til gennemførelse i efterårssemestret 2005. Tilrettelægges i et samarbejde mellem CVU Stork, ViSP og DaNS. Målgruppen er fagperso-ner, der arbejder med lærings- og undervisningsopgaver inden for området og som har en uddannelsesbaggrund på niveau med speciallæreruddannelsen el. lign.

- DaNS’ 5. Landskonference april 2005. Udbydes af DaNS i samarbejde med CVU Fyn og Videnscenter for Hjerneskade.

- DaNS’ Fyraftensmøder. 3 fyraftensmøder i 2005 i Odense, Århus og Kbh.’
Det er med ATHS’ godkendelse af denne handleplan væsentligt, at DaNS’ arrangementer på den måde er blevet blåstemplet. Det er en anerkendelse af kvaliteten i vores aktiviteter, og det vil have praktisk betydning for en stor del af vores medlemmer og deres mulighed for at deltage i arrangementerne.
Initiativet til det ligeledes blåstemplede PD-modul Erhvervet hjerneskade hos Voksne – for ‘viderekomne’ kom oprindeligt fra Center for Specialundervisning for Voksne i Kbh.s Kommune. Selve tilrettelæggelsen er sket i et samarbejde mellem CVU Stork, ViSP og DaNS, og der foreligger nu et spændende program med tilmeldingfrist 01.05.05. Da målgruppen er fagpersoner, der allerede har en vis erfaringsbaggrund indenfor området, forventer vi, at et sådant studieforløb vil kunne i mødekomme en del af de ønsker, der længe har været om efteruddannelse på ’fortsætterniveau’.

Bestyrelsen.

På sidste års generalforsamling fik vi to nye bestyrelsesmedlemmer, Kirsten Skou Nicolaisen fra ASV Odense og Henrik Madsen fra ASV Østfyn. Vi konstituerede os med formand Ida Winther, næstformand Gorm Hallas-Møller, kasserer Bodil Skov, sekretær Charlotte Ringsmose, og de to nyvalgte som suppleanter.
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Der er blevet diskuteret, taget beslutning og lagt planer for DaNS’ arrangementer, foreningens økonomi, kontakt til medlemmerne, samarbejdet med Kognition & Pædagogik og med andre samarbejdspartnere, DaNS’ hjemmeside og anden PR- og informationsvirksomhed. Imellem bestyrelsesmøderne har vi hver især haft en række opgaver, og vi har efter behov haft løbende kontakt pr e-mail eller tlf. Igen i år har suppleanterne deltaget fuldt ud i bestyrelsesarbejdet.
Desværre skal vi nu til at undvære Charlotte Ringsmose, som – for at reducere sin samlede, meget store arbejdsmængde – har besluttet sig til at træde ud af bestyrelsen. Charlotte har dog lovet at fortsætte i redaktionskomitéen i Kognition og Pædagogik, og det er vi meget taknemmelige for.
Medlemmerne.

I år har der været en lille fremgang i antallet af institutionsmedlemskaber i forhold til personlige medlemskaber. I skrivende stund har vi 76 enkeltmedlemmer, 22 dobbelt- og 7 triplemedlemskaber. Der betyder, at man på en række institutioner anerkender DaNS som en relevant faglig interesseorganisation, og det kan vi kun være tilfredse med. Samtidig sætter vi dog mindst lige så stor pris på – for ikke at sige at vi foretrækker – de personlige medlemskaber, som vidner om et særligt engagement hos det enkelte medlem.

Vi har mærket et begyndende generationsskifte, idet nogle stykker her i årets løb har meldt sig ud af DaNS med den motivering, at de nu går på pension.

Mht levering af Kognition & Pædagogik har vi strammet kursen siden sidste års meget lempelige ordning, hvor vi lod ’gamle’ medlemmer få leveret tidsskriftet i hele 2004, selv om de faktisk ikke havde betalt kontingent for det år. I 2005 gælder det kun betalende medlemmer.
‘Kognition & Pædagogik’.

Aftalen mellem DaNS og tidsskriftet Kognition & Pædagogik opfatter vi som en værdifuld og attraktiv del af medlemsskabet. Vi har i K&P plads til meddelelser og til publikation af fagrelevant stof og artikler, og DaNS’ medlemmer får tilsendt tidsskriftet.

Her i 2005 skal vi være endnu mere aktive, idet vi har sagt ja til, at DaNS skal redigere et nummer af K&P til efteråret. Vi ser det som en god mulighed for at formidle erfaringer og synspunkter på neuropædagogikken i et lidt bredere forum. Et temanummer om Neuropædagogik vil ligge i fin forlængelse af konferencen i dag. Men det allervigtigste er timingen i forhold til den kommende strukturreform. Det er nu, der er et særligt behov for at få sat fokus på vores arbejdsområde og den ekspertice, det repræsenterer.

Hvis du har forslag til skribenter og emner, eller selv ønsker at bidrage med et indlæg eller en artikel, er du meget velkommen til at kontakte Charlotte Ringsmose eller undertegnede.
DaNS’ hjemmeside oa. information.

I efteråret blev vores hjemmeside reorganiseret og forenklet. Og den bliver nu løbende opdateret med meddelelser og opslag om foreningens arrangementer. Udover at være et ansigt udadtil er den også et vigtigt led imellem bestyrelse og medlemmer, da vi ikke længere udsender nyhedsbreve til medlemmerne med faste intervaller.
Meddelelser og omtale af DaNS-arrangementer har som nævnt været bragt i K&P, men også i Videnscenter for Hjerneskades blad, Fokus og på Videnscentrets hjemmeside. AVIS 81 er fortsat imødekommende mht at optage notitser og omtale arrangementer. Alligevel oplever vi i bestyrelsen et behov for en lettere og hurtigere kontakt til medlemmerne, fx i form af at kunne udsende elektroniske nyhedsbreve ad hoc. Derfor har vi i forbindelse med opkrævning af kontingent for 2005 bedt om at få oplyst medlemmernes e-mailadresser.
NU – og i morgen.

Den V. Neuropædagogiske Landskonference er blevet afholdt her i Odense i dag med godt 100 deltagere. Efter at have haft udenlandske ’kanoner’ på programmet et par år har vi nu – bl.a. inspireret af evalueringerne fra sidste års konference – eksponeret den danske ekspertice, dels med fællesforelæsninger og dels med en række workshops, hvor man har kunnet lade sig inspirere og udveksle erfaringer.
Vi håber, at vi med denne konference, med det planlagte temanummer om ’Neuropædagogik’ og med de forskellige efteruddannelsesaktiviteter kan medvirke til at fastholde og udvikle den neuropædagogiske faglighed. I lyset af den kommende strukturreform med risiko for atomisering og udvanding af de nuværende amtslige tilbud er DaNS’ arbejde påtrængende vigtigt i den kommende tid.
Ida Winther.

 
  
 
 
 

 © 2011 DaNS – Dansk Neuropædagogisk Selskab

Der er lukket for kommentarer.