Generalforsamling 2010 – årsberetning

Generalforsamling d. 20. maj 2010.

Bestyrelsens beretning.

Dansk Neuropædagogisk Selskab har netop afviklet den 10. Neuropædagogiske Landskonference, og den 9. ordinære generalforsamling i foreningen er i gang.
Beretningen skitserer hvordan DaNS har arbejdet i det forløbne år siden sidste generalforsamling, og hvilke ideer og tanker vi gør os om det næste år.

Bestyrelsen.
På sidste generalforsamling sagde vi  farvel til Ida Winther – der har været formand for Dansk Neuropædagogisk Selskab siden foreningens start i 2001. Samtidig sagde vi farvel til Vibeke Hansen fra Nyborg.  Fem medlemmer fra den tidligere bestyrelse fortsatte, og vi fik valgt to nye medlemmer, Henrik Skovhuus fra Ålborg og Anders Thomsen fra Odense ind.
Vi konstituerede os derefter med Karen Sørensen som formand, Mogens Vedel som næstformand Bodil Skov som kasserer, AnneMette Aalund medlem, Annelise Meisner Lund som sekretær og Anders Thomsen og Henrik Skovhuus som suppleanter.  

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder, og været i flittig mail- og telefonkontakt. Der er blevet diskuteret, taget beslutninger, fordelt opgaver og lagt planer for DaNS’ arrangementer, foreningens økonomi, kontakt til medlemmerne, samarbejdet med Kognition & Pædagogik og med
andre samarbejdspartnere, DaNS’ hjemmeside og anden PR- og informationsvirksomhed.

Vores hjemmeside fungerer bedre og vi er
selv blevet mere opmærksomme på at en hjemmeside skal leve, hvis den fortsat skal være interessant at besøge. En
hjemmeside tager tid og vi drøfter til
stadighed om vi skal betale os fra dele af ”pasningen”.

En stor udfordring har det også været, at få overblik over de opgaver og forpligtelser og især procedurer der jo er i en sådan bestyrelse. Ida har heldigvis stillet sin mangeårige viden til rådighed og vi håber hun vil gøre det lidt endnu.

Den 9. Neuropædagogiske Landskonference  d. 21. april 2009.
Årets største arrangement var landskonferencen i april måned i Odense. DaNS havde endnu engang indgået samarbejde med Videnscenter for Hjerneskade og UC Lillebælt, der for femte år i træk stod for det administrative arbejde og lagde hus til.

Til Konferencen i 2009 valgte vi at invitere Kit Malia til at foredrage hele dagen. Vi fandt at tiden var inde til at invitere Kit Malia der  har inspireret og undervist flere af vores medlemmer. Kit Malia var også en god anledning til at følge op på vores Workshop i september 2008 med speciallærerne Susanne Bendixen og Lisa Poulsen.
Tak til de to for at formidle kontakt til Kit Malia.

Ca. 126 fagpersoner fra hele landet deltog i Konferencen og oplevede  Kit Malia, der med sit smittende engagement og store erfaring på det neurofaglige
område øste af såvel teori som praksis. Et vellykket arrangement, med et højt fagligt niveau.

Kit Malia foredrager på engelsk og vi havde valgt at tilbyde tolkning til
konferencedeltagerne. Tolkning er vældigt omkostningstungt og Videnscenter for Hjerneskade valgte på baggrund af vores ansøgning, at yde økonomisk støtte til den del af arrangementet.
Konferencen blev evalueret positivt af deltagerne og mange var glade for muligheden for tolkebistand.

Fyraftensmøder.
I 2009 besluttede vi at afholde 2 fyraftensmøder i januar og februar 2010 i hen.hv. Vejle og København med ”Syn Hjerneskade og læsning” som overskrift.
Optometrist Steen Aalberg fortalte om såvel det skadede som det raske syn, om synets udvikling, motorik og neurologi. Og vi fik alle mulighed for i praksis at opleve hvordan selv små  synsvanskeligheder kan have vældig stor og afgørende indflydelse på alle vores gøremål.
Ca 30 tilhørere havde fundet vej til Steen Aalbergs oplæg i henhv. Vejle og København.

Medlemmerne.
Pr. 22. oktober 2009 var antallet af medlemmer af DaNS 120, fordelt på 48 enkeltmedlemskaber, 18 dobbelt- og 12 triplemedlemskaber. Der ses en tendens til, at lidt flere tegner institutionsmedlemskaber og der ses en let stigning i antallet af medlemmer.
DaNS er altså stadig et lille eksklusivt selskab. Men som det ses af den store opbakning til foreningens arrangementer, består den af en særdeles aktiv medlemsskare

‘Kognition & Pædagogik’.
K&P udgav i 2009 fire  temanumre: ”Det næste læringsårti”, ”Teenageliv og læring”, ”Hjerne bevidsthed og undervisning” og ”Eksistens og samvær” (den 9. intelligens). 
Vores håb er, at selv om det ikke altid er neuropædagogikken der er i entrum, at vores medlemmer finder tidsskriftet interessant og relevant.
Det praktiske samarbejde med Psykologisk Forlag om levering af tidsskriftet til vores  medlemmer har  i år
fungeret, så aftalerne bliver overholdt og tiddskriftet leveres nu igen stabilt.

DaNS’ hjemmeside oa. information.
Meddelelser og omtale af DaNS-arrangementer lægges ud på www.neuropaedagogik.dk, bringes så vidt muligt i K&P, i Videnscenter for Hjerneskades nyhedsbrev Fokus og på deres hjemmeside.  Derudover har vi i december 2009 udsendt nyhedsbrev til foreningens medlemmer med orientering om planlagte arrangementer og med opkrævning af kontingent for 2010.

Forventninger – forhåbninger.
Vi forventer, at der også i de kommende år er brug for det arbejde, der gøres i DaNS for at udvikle og synliggøre det neuropædagogiske arbejdsområde. Der er måske mere end nogensinde  behov for at vise vores driftsherrer og samarbejdspartnere i kommuner og regioner, at neuropædagogik rummer en høj grad af specialisering og udøves af kvalificerede og kompetente professionelle. Derfor vil vi fortsat have fokus på mulighederne for efter- og videreuddannelser, gerne også på masterniveau. Vi vil også fortsat aktivt medvirke til at udgive temanumre af K&P med relevans på vores område. Og vi vil fortsat arrangere fyraftensmøder og konferencer for at forstærke dette landsdækkende netværk med henblik på erfaringsudveksling og videndeling.

Karen Sørensen
Formand

Der er lukket for kommentarer.