Generalforsamling 2011 – formandens beretning

Dansk Neuropædagogisk Selskab har netop afviklet foreningens 11. konference som i år markerer 10-året for foreningens eksistens. Derfor har vi i år afholdt  Jubilæums konference, og foreningens 10. ordinære   generalforsamling i foreningen er i gang.
Beretningen skitserer hvordan DaNS har arbejdet siden sidste generalforsamling, og hvilke ideer og tanker vi gør os om det kommende år.

Bestyrelsen.
På generalforsamlingen i 2010 sagde vi  farvel til Bodil Skov foreningens kasserer gennem mange år. Næstformand Mogens Vedel valgte ligeså at træde ud af bestyrelsen. Tak til både Bodil og Mogens for deres deltagelse i bestyrelsens arbejde. To nye medlemmer, Signe Sørensen fra Tønder og Helle Fejfer fra VisP i Næstved stillede op og blev valgt.
Vi konstituerede os derefter med Karen Sørensen som formand, AnneMette Aalund, som næstformand, Helle Fejfer som kasserer, Annelise Meisner Lund som sekretær og Anders Thomsen og Henrik Skovhuus som suppleanter.  

Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder, og mailen er flittigt i brug. Godt at leve i en  elektronisk tidsalder, når en bestyrelse med travle og engagerede medlemmer skal drøfte diverse temaer.   Der er blevet diskuteret, taget beslutninger, fordelt opgaver og lagt planer for DaNS’ arrangementer, foreningens økonomi, kontakt til medlemmerne, samarbejdet med Kognition & Pædagogik og med
andre samarbejdspartnere, DaNS’ hjemmeside og anden PR

Hjemme siden.
www.neuropaedagogik.dk en hjemmeside der nu er værd at besøge. Signe har været ihærdig og gået til det med ildhu og siden fremstår nu færdig og velfungerende. Vi har omsider fundet en måde som ikke volder de store problemer rent teknisk og på sigt er det tanken, at vi alle i bestyrelsen skal kunne redigere siden. Indtil videre læner vi os dog trygt op ad Signe. Hjemmesiden har været et omdrejningspunkt de sidste par år også fordi vi godt ved, at i den tidsalder vi lever i, har en forening uden en velfungerende hjemmeside ikke store chancer. Nu er der kommet styr på det til glæde for jer medlemmer og til stor lettelse og tilfredshed for bestyrelsen.
Landskonferencen 2010
Årets største arrangement 2010 var  landskonferencen 20. maj i Odense. DaNS havde endnu engang indgået samarbejde med Videnscenter for Hjerneskade og UC Lillebælt, der for sjette år i træk stod for det administrative arbejde og lagde hus til.
Konferencen i 2010 blev tilrettelagt på en lidt anden måde end tidligere. Tre oplægsholdere, hvoraf de to sidste var inviteret til at deltage i efterfølgende spørgetid/debat, med mulighed for at kommentere på hinandens indlæg og selvfølgelig svare på spørgsmål fra salen.

Bestyrelsen havde til dagen inviteret Cand.psych; PhD Randi Starrfelt til om formiddagen at underholde ud fra overskriften: ”Læsevanskeligheder efter en hjerneskade: Hvad kognitiv neurovidenskab kan forklare, og hvad vi stadig ikke ved.”

Efter frokost kom PhD, Professor
(MSO) Svend Brinkmann og ”prikkede” til os ud fra overskriften: ”Hvilke filosofiske dimensioner og kulturelle aspekter er der på, at vi lever i et samfund, hvor forklaringer på menneskelig adfærd i stigende omfang henviser til hjernen”. Brinkmann havde dog ændret den noget lange overskrift til: ”Når psyken bliver til hjernen: Om neurologisering af tilværelsen”. Svend Brinkmann optrådte som det ”forstyrrende element” og med humor og viden prikkede og provokerede han til os ved at problematisere over vores samfund som et  ”neurologiseret samfund”.

Konferencens tredje oplægsholder var Professor i neurobiologi og farmakologi Albert Gjedde som talte ud fra overskriften: ”Den nyeste viden indenfor neurovidenskaben – og hvad kan vi bruge den til?” Albert Gjedde ”langede” i sit foredrag på en godmodig måde ude efter Brinkmanns teser og fik samtidig introduceret os for hvad Gjedde selv mener er hjerneforskningens ti store udfordringer.

Konferencens program sluttede med spørge/debat tid, hvor de to herrer Brinkmann og Gjedde underholdt på bedste ”battlevis” og udfordrede hinandens tænkning og holdninger, hvilket blev gjort med både viden stil og humor.
Tilbagemeldingerne fra konferencen fortalte os, at vores intention med en aktiv spørge/debattid, var lykkedes.

Ca. 130 fagpersoner fra hele landet deltog i Konferencen.
(Se ligeledes Anne Mette Aalunds artikel i Kognition & Pædagogik nr. 79).

Fyraftensmøder.
I 2011 var der planlagt 2 fyraftensmøder i henholdsvis Vejle og København.
Temaet var denne gang:
”Kognitive Kommunikationsvanskeligheder efter Hjerneskade i Højre Hemisfære.” Talepædagog og konsulent Lone Myhlendorph fra Taleinstituttet Region Nordjylland var oplægsholder på  begge Fyraftensmøder, der var  tilrettelagt som workshops med 2 oplæg og fælles drøftelse efterfølgende
Desværre var vi p.ga. svigtende tilmelding til arrangementet i København nødt til at aflyse det ene fyraftensmøde. Til gengæld var der stor tilslutning (ca 40 tilmeldte) til fyraftensmødet der blev afholdt i Vejle.
I 2009 udarbejdede DTHS (det fælles forum for tale-høre- og synsinstitutioner
i Danmark) ”Vejledning i udredning af Kognitive kommunikative vanskeligheder”. Lone Myhlendorph sad med i arbejdsgruppen der udarbejdede Vejledningen.

Medlemmerne.
Pr. 22. marts 2011  var antallet af medlemmer af DaNS på 98, fordelt på 23 enkeltmedlemskaber, 15 dobbelt- og 15 tripplemedlemsskaber. Der ses desværre vigende medlemstal og det har vi i bestyrelsen for DaNS naturligvis drøftet årsagen til. Der er nok ingen tvivl om, at antallet af enkeltmedlemmer falder. Tendensen er, at man ikke som privatperson tegner et abonnement, men gør det via sin arbejdsplads. Dette er absolut positivt, da det er et signal om at vi som forening er et anerkendt fagligt forum. 

Kognition & Pædagogik.
K&P udgav i 2010 fire  temanumre: ”Positiv Psykologi 2.0”, ”Opmærksomhed”, ”Mindfullness” og ”Positiv Psykologi Live” .
Vores håb er fortsat, at selv om det ikke altid er neuropædagogikken der er på dagsordenen, at vores medlemmer finder tidsskriftet interessant og relevant.
Det praktiske samarbejde med Psykologisk Forlag om levering af tidsskriftet til vores  medlemmer har  igen i år fungeret, så aftalerne bliver overholdt og tidsskriftet leveres stabilt.

DaNS’ hjemmeside oa. information.
Meddelelser og omtale af DaNS-arrangementer lægges ud på vores nye flotte hjemmeside www.neuropaedagogik.dk samt omtales i bladet ”Fokus” som stadig er at finde på Videnscenter Hjerneskades hjemmeside, samt deres elektroniske kalender. (Pr. 1. Januar 2011  overgik ”Videnscenter for Hjerneskade” til Servicestyrelsens nyoprettede fælles Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri – ViHS.)
Kognition og Pædagogik anvendes ikke længere til annoncering af arrangementer, da der er for stor usikkerhed i forhold til udgivelse af bladet og arrangementets afholdelse.

Forventninger – forhåbninger.

Vi forventer, at der også i de kommende år er brug for det arbejde, der gøres i DaNS for at udvikle og synliggøre det neuropædagogiske arbejdsområde. Vi har i bestyrelsen haft gode og væsentlige drøftelser af berettigelsen af vores forening. Udbuddet og muligheder for at hente ny viden og information er mangfoldig og det mærkes naturligvis i de mindre foreninger uden store sponsorer. Der er fortsat  behov for at vise vores driftsherrer og samarbejdspartnere i kommuner og regioner, at neuropædagogik rummer en høj grad af specialisering og udøves af kvalificerede og kompetente professionelle. Bestyrelsen har taget hul på drøftelsen af  foreningens ambitionsniveau, men er ikke nået til nogle færdige konklusioner. Dog er det væsentligt at sige, at vi alle mærker at arbejdsbyrderne ikke er blevet mindre og derfor er det også for såvel bestyrelse som medlemmer vigtigt med en drøftelse af hvad vil vi, og ikke mindst hvad magter vi. Vi vil fortsat aktivt medvirke til at udgive temanumre af K&P med relevans på vores område. Og vi vil fortsat arrangere fyraftensmøder og konferencer for at forstærke dette landsdækkende netværk med henblik på erfaringsudveksling og videndeling.

Karen Sørensen
Formand

Der er lukket for kommentarer.