Referat af generalforsamling 2015

Dagsorden til Generalforsamling


D. 07.05.14. kl. 16.15 på UCL, Asylgade 7-9,5000 Odense

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Signe Sørensen. Referent: Addý Guðjóns Kristinsdóttir
Punkt til dagsorden: 8: Valg til revisor.

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formanden gennemgår årsberetning 2015, se   særskilt dokument. Opmærksomhedspunkt er ændring af medlemskab.       Institutionsmedlemskab er ændret fra 3 skiftende personer til 5. Overvejelse om enkeltmedlemskab skal være personligt.Årsberetning er godkendt.

3. Behandling af indkomne forslag
Ordlyden i vedtægterne ændres fra 2 suppleanter til 1-2 suppleanterForslag om ændring i vedtægterne er godkendt.

4. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttende regnskabsår
v. Kasserer Annie HoulbjergKasserer fremlægger regnskab. Bestyrelsen har forslået at ordet ”porto” bliver slettet fra resultatopgørelsen, da der ikke betales for porto mere. Kasserer undersøger gæld fra 2013, der er blevet overført til 2014 på 6.372. Flemming Sørensen, revisor, påpeger uregelmæssighed i årsregnskab fra 2013. Flemming forslår at fremtidige bilag bliver nummeret, for at gøre regnskabet mere overskueligt. Dette gælder bilag til alle udgifter. Regnskabet er godkendt og underskrevet af revisorerne Hanne Aibilgaard Olsen og Flemming Sørensen.

5. Godkendelse af rammebudget og fastlæggelse af kontingent
Forslag til ændring af vedtægter til næste år: At rammebudget tages op for et år ad gangen, men ikke for to år. Flemming forslår at generalforsamlingen tager stilling til rammebudget 2015, men udelader at den tager stilling til rammebudget for 2016 nu. Mogens forslår ændring af medlemskab, så den bliver lavere. Dette da nogle institutioner mener at 725 kr. pr. år er for meget, specielt hvis ikke man udnytter alle 5 pladser til fyraftensmøderne og rabatten til konferencen. Der bliver spurgt om der køres to spor ift. økonomien da regnskabet kører fra årsskifte til årsskifte, mens kontingentet bliver indbetalt XXXX. Kasserer og revisor forklarer at det ikke har konsekvenser for økonomien. Rammebudget for 2015 er vedtaget.Kontingent er vedtaget uændret.

6. Valg til bestyrelsen.
Mette Grøndal, afdelingsleder, Hjerneskadecentre Ålborg genopstiller ikke· Annie Houlberg, afdelingsleder ASV Horsens, genopstiller· Anne Mette, speciallærer, Hjerneskadecentret, Aarhus, genopstille· Addý Guðjóns Kristinsdóttir, talekonsulent/audiologopæd, CSV Odense, opstillerAnnie Houlberg, Anne Mette Aalund Jakobsen og Addý Guðjóns Kristinsdóttir bliver alle valgt til bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Mogens Vedel CSV Vejle stille op · Der er en ledig post som suppleant. Kontakt bestyrelsen for mere informationBettina Schmit Olesen, Center for Kommunikation Herning, hjerneskaderådgivningen stiller op. Mogens og Bettina bliver valgt som suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisorer
Flemming Sørensen genopstiller ikke.
Jane Mielche og Hanne Abilgaard Olsen stiller op.
Begge bliver valgt.

9. Evt.
Generalforsamlingen er bekymret over mangelfuld deltagelse i generalforsamlingen.

Der er lukket for kommentarer.