Referat fra DaNS Generalforsamling 2009

Valg af dirigent og referent:
Vagn Sunesen og Annelise Meisner Lund blev valgt. Vagn konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

Formanden aflægger bestyrelsens beretning. (beretning fremsendt til medlemmer)
Ida fremlægger bestyrelsens beretning og henviser til den skriftlige beretning.
Behandling af indkomne forslag. (bilag vedlagt)
Forslag til ændring af § 3 stk.1 og stk.2 samt § 5 stk.3 og §11. Ændringerne var foreslået af bestyrelsen og blev fremlagt af Mogens og Bodil. Alle forslag blev godkendt.
Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår. (regnskab vedlagt)
Bodil (kassereren) fremlagde regnskabet for 2008 og regnskabet blev godkendt
Godkendelse af rammebudget og fastlæggelse af kontingent.
Bodil (kassereren) fremlagde forslaget, og der var ros for et fint resultat og overskud på budgettet. Regnskabet blev godkendt med applaus. Medlemskontingent fastholdes på nuværende niveau med 400 kr. for enkelt medlemskab. 750 kr. for dobbelt medlemskab, og 1100 kr. for tribel medlemskab. Pensionist medlemskab koster 300 kr. Kontingent forslagene blev godkendt.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Annelise Meisner Lund og Anne Mette Aalund Jensen (begge genopstiller). Karen Sørensen blev foreslået af bestyrelsen, som bestyrelsesmedlem og alle 3 blev valgt til bestyrelsen.
Desværre genopstillede vores formand gennem hele DaNS´ levetid, Ida Winther ikke. Mange udtrykte stor tak til Ida for det meget store og flotte arbejde, hun har udført for foreningen. Vi vil komme til at savne hende og hendes store engagement og ildhu, hvormed hun har drevet vores lille forening.
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Som suppleanter til bestyrelsen blev foreslået: Henrik Skovhus (taleinstitut Aalborg), Anders Thomsen (Odense) og Ebba Kastberg (Randers). Henrik og Anders blev valgt og bestyrelsen tager kontakt til Anders. Hvis han takker nej, kontaktes Ebba.
Valg af 2 revisorer.
Eva Nordentoft blev valgt og Dorthe Hjort blev valgt som suppleant.
Eventuelt
Intet under eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden, og vi takkede dirigenten.
ref./ Annelise Meisner Lund

Der er lukket for kommentarer.